Pauline van der Heijden 
 

Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is trouwens ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet
op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook
kunnen in dit dossier gegevens opgenomen worden die ik, na uw expliciete toestemming en
nadrukkelijke wens, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bv uw huisarts). Ik doe mijn
best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw
persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot
uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit uw dossier kunnen ook
nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren,
bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit
gebeurt alleen met uw expliciete toestemming en uw nadrukkelijke wens.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden
gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw
toestemming vragen. De bewaartermijn van het cliëntendossier is  conform de WGBO. M.b.t.
de privacy op de zorgnota, hierop staan slechts die gegevens die nodig zijn om de nota te
kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Zijnde uw N.A.W. gegevens en geboortedatum;
datum behandeling.

E-mailen
Bellen