Pauline van der Heijden 
 

Algemene voorwaarden

 ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Opdracht: De behandelovereenkomst (de overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 e.v. BW), waarbij de hulpverlener zich verbindt jegens de cliënt psychische en/of emotionele hulpverlening en/of coaching in te stellen.
1.2 Psychische en emotionele hulpverlening: Hulpverlening, in de vorm van (gespreks)sessies, voor iedereen die in meerdere of mindere mate hulp nodig heeft bij psychische en/of emotionele problematiek. Coaching: Hulpverlening/coaching, in de vorm van (gespreks)sessies, voor iedereen die hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van bewustwording en persoonlijke groei. De hulpverlener is vooral ondersteunend, begeleidend en stimulerend.
1.3 Hulpverlener: Pauline van der Heijden, gevestigd te Swolgen aan de Generaal Dempsystraat 8, aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW)
1.4 Cliënt: de (rechts)persoon die psychische en/of emotionele hulpverlening en/of coaching behoeft.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van voorafbepaalde of nader te bepalen tijdsduur.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst of andere rechtsbetrekking die de hulpverlener doet dan wel aangaat voor het verzorgen van de hulpverlening aan de cliënt.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn en/of nietig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverlet geldig.
ARTIKEL 3: DIENSTVERLENING
3.1 Door het aangaan van een overeenkomst verplicht de hulpverlener zich tot het verzorgen van de hulpverlening waarop de overeenkomst betrekking heeft, zoals deze wordt beschreven in een offerte, advertentie, op de website en/of anderszins aan de cliënt uitdrukkelijk voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst is aangeboden.
3.2 De hulpverlener zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid.
ARTIKEL 4: TARIEVEN, AFSPRAKEN EN BETALINGEN
4.1 De opdracht wordt door de hulpverlener verzorgd conform de tarieven beschreven in een offerte, advertentie, website of anderszins uitdrukkelijk aan de cliënt kenbaar gemaakt.
4.2 De cliënt verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden en met de tarieven die de hulpverlener hanteert, middels het aangaan van de overeenkomst.
4.3 Een afspraak is slechts geldig indien deze door de hulpverlener schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk is bevestigd.
4.4 De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
4.5 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
ARTIKEL 5: ANNULERING AFSPRAKEN
5.1 Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
5.2 Indien de hulpverlener om enige reden genoodzaakt is om een afspraak voor hulpverlening te annuleren, dan zal de hulpverlener cliënt hiervan onmiddellijk, althans zo spoedig mogelijk na constatering hiervan, op de hoogte brengen. Cliënt maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van (schade)vergoeding.
ARTIKEL 6: VOORTZETTING EN BEËINDIGING
6.1 Voortzetting van de contractperiode en/of hulpverlening is mogelijk middels het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak. Partijen zullen periodiek evaluatiemomenten houden, waarbij partijen in onderlinge overeenstemming bepalen hoe de hulpverlening wordt voortgezet.
6.2 Bij een afgesproken termijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
6.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
6.4 De hulpverlener kan de overeenkomst op grond van gewichtigde redenen opzeggen/beëindigen.
ARTIKEL 7: KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Cliënt is verplicht om klachten over de uitvoering van de opdracht (hulpverlening) uiterlijk twee weken na constatering schriftelijk kenbaar te maken aan de hulpverlener. De hulpverlener zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren op de klacht en een voorstel doen voor de afhandeling van de klacht.
7.2 Komen partijen niet tot overeenstemming ten aanzien van een ingediende klacht, dan kan cliënt zich wenden tot de TCZ ( Tuchtrecht Complementaire Zorg) te Roosendaal (https://www.tzc.nu).
7.3 De hulpverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van een door cliënt gewenst resultaat. Daarentegen zal de hulpverlener in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de hulpverlening te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
7.4 De hulpverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten.
7.5 De hulpverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van (a) overmacht en/of (b) een doen of nalaten door cliënt.
7.6 De hulpverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
7.7 De aansprakelijkheid van de hulpverlener is uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.
ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING, DOSSIERVORMING EN INFORMATIEPLICHT
8.1 De hulpverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht (hulpverlening) van cliënt heeft verkregen.
8.2 De hulpverlener zal van de behandeling een dossier bijhouden. Cliënt is gerechtigd om het dossier in te zien en hierover vragen te stellen, al dan niet in aanwezigheid van door cliënt aangewezen derden. Cliënt heeft – tegen een kleine vergoeding – tevens recht op een afschrift van het dossier. Een verzoek op inzage of afschrift van dossiergegevens dient schriftelijk bij de hulpverlener te worden ingediend.
8.3 De hulpverlener zal de (medische) dossiergegevens van cliënt bewaren conform de wettelijke bewaringstermijn.
ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 De hulpverlener behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, hulpverlening en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
9.2 Alle door de hulpverlener verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de hulpverlening en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hulpverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN
10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de hulpverlener dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van cliënt.
10.2 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de hulpverlener ressorteert.

E-mailen
Bellen